+49 30 84421503 info@berpol.de
Language

Nasi eksperci zajmują się m.in. doradztwem w zakresie podatków dochodowych oraz pośrednich, podatków międzynarodowych, cen transferowych, kwestii celnych, fuzji i przejęć, postępowań podatkowych i sądowych, kwestii karno-skarbowych oraz bankowo-finansowych regulacji podatkowych. Kompleksowe podejście do problemów naszych Klientów, łączące analizę prawną i podatkową oraz uwzględniające kontekst biznesowy transakcji to cecha, która wyróżnia naszą kancelarię na rynku. Dążymy do wypracowania bezpiecznych – a jednocześnie elastycznych i w najszerszym zakresie uwzględniających indywidualną sytuację Klienta – rozwiązań, posiłkując się wypracowanymi w naszej dotychczasowej praktyce i sprawdzonymi modelami podatkowymi lub poszukując nowych, interesujących rozwiązań.

W ramach usług doradztwa podatkowego naszych ekspertów prowadzimy między innymi:

 • bieżące doradztwo podatkowe, w tym przygotowanie ekspertyz i opinii pisemnych oraz udzielanie porad i konsultacji ustnych,
 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem obciążeń podatkowych i opracowanie modeli optymalizacji podatkowej,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego oraz analizę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie identyfikacji cen transferowych wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,
 • przeprowadzenie audytów podatkowych i due diligence, identyfikujących obszary potencjalnych ryzyk i oszczędności podatkowych oraz zapewniających prawidłowość rozliczeń podatkowych,
 • doradztwo podatkowe i optymalizacje podatkowe transakcji fuzji, przejęć, restrukturyzacji i przekształceń przedsiębiorstw,
 • reprezentację przed organami administracji skarbowej i podatkowej w trakcie postępowania podatkowego i kontroli skarbowej,
 • zastępstwo przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych, a także egzekucji administracyjnej,
 • doradztwo w zakresie podatkowych aspektów prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz wnioskowania i wykorzystania innych form pomocy publicznej.

Dodatkowo poszukujemy najbardziej optymalnych rozwiązań dla obcokrajowców podlegających opodatkowaniu wg miejsca rezydencji podatkowej, pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, członków zarządów, rad nadzorczych, osób uzyskujących przychody z praw autorskich, patentów lub projektów wynalazczych, a także wspólników spółek osobowych, kapitałowych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach bieżącego doradztwa oferujemy:

 • udzielanie porad i konsultacji podatkowych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie eksperckich opinii prawno-podatkowych, w szczególności w zakresie:
  • wyboru najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w Niemczech i Polsce,
  • założenia spółki lub zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce lub w Niemczech,
  • skutków podejmowanych czynności restrukturyzacyjnych,
  • przepisów regulujących postępowanie podatkowe, skarbowe oraz kontrole podatkowe,
  • zasad międzynarodowego prawa podatkowego – w szczególności w zakresie prowadzenia działalności poprzez zakład podatkowy,
  • odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządów,
  • odpowiedzialności karno-skarbowej za czynności gospodarcze podejmowane w Polsce i w Niemczech,
  • kwestii prawa pracy, w tym w szczególności zasad i obowiązków towarzyszących oddelegowaniu pracowników do pracy w Niemczech,
 • opiniowanie i przygotowanie umów, statutów, regulaminów, kontraktów oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie pism procesowych, sądowych i innych,
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach i mediacjach,
 • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów podatkowych:
  • wsparcie przy opracowaniu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  • prawidłowe sformułowanie własnego stanowiska w sprawie oraz przygotowanie uzasadnienia,
 • przygotowanie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej.

Usługi bieżącej obsługi podatkowej świadczymy przede wszystkim w zakresie:

 1. podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od wartości dodanej, w szczególności:
  • doradztwa podatkowego w celu prawidłowego rozliczenia ww. podatku,
  • konsultacji i wsparcia przy ubieganiu się o zwrot podatku VAT (również o zwrot podatku z zagranicy),
  • doradztwa podatkowego w celu poprawnego prowadzenia ewidencji VAT,
  • wsparcia przy składaniu deklaracji VAT, VAT-UE (w Polsce i w Niemczech),
  • konsultacji w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i zagranicznych,
  • wsparcia przy procedurze rejestracji podmiotu do celów VAT w Niemczech (również w przypadku świadczenia sprzedaży wysyłkowej),
  • doradztwa w zakresie prowadzenia rejestrów transakcji z kontrahentami zagranicznymi;,
 2. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), w szczególności:
  • rozliczania dochodów z udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
  • rozliczania wszelkich innych dochodów i majątku, które podlegają opodatkowaniu,
  • wsparcia w postępowaniu podatkowym w zakresie domiarów, czyli opodatkowania dochodów nieujawnionych (nieobjętych zeznaniami ani deklaracjami),
  • doradztwa w zakresie polityki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • wsparcia w zakresie naliczania i poboru podatku u źródła (WHT) oraz tworzenia procedur ułatwiających rozliczenie ww. podatku (np. wnioskowanie o certyfikat rezydencji),
  • sporządzania zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalania konsekwencji podatkowych zdarzeń gospodarczych na gruncie PIT,
  • doradztwa podatkowego dotyczącego możliwości i sposobu wykorzystania dostępnych ulg i zwolnień podatkowych,
  • doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania PIT świadczeń pozapłacowych (wynagradzanie pracowników, kadry menadżerskiej, członków zarządów),
  • sporządzania rozliczeń dochodów uzyskanych w oparciu o umowy o dzieło i umowy zlecenia, dochodów z pracy za granicą (unikanie podwójnego opodatkowania), rozliczania dochodów małoletnich dzieci,
  • rozliczania dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy,
  • rozliczania dochodów z wygranych w grach losowych w kraju i za granicą.

Osoba odpowiedzialna:

Dariusz Kowalczyk

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Social networks